Condicions d’ús

El titular d’aquest lloc web és Science Bits, SL, empresa de responsabilitat limitada amb domicili a Barcelona, carrer de Sant Joan de la Salle, 37, 08022, i NIF: B65685505, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43035, Foli 91, Secció 8, H B 418670, I/A 1. Correu electrònic de contacte: [email protected]

Science Bits col·labora estretament com a proveïdor de serveis amb la International Science Teaching Foundation, empresa sense ànim de lucre amb número de registre 08474113 i domicili a Tower Bridge House, St Katharine’s Way, London, E1W 1AA. Correu electrònic de contacte: [email protected]

Si us plau, llegiu atentament aquest document abans d’accedir a aquest lloc o utilitzar els serveis que ofereix. En accedir a aquest lloc o utilitzar els serveis que ofereix, us comprometeu a complir les condicions expressades en aquest document. La informació i els serveis d’aquest lloc són proporcionats per Science Bits, SL, (en endavant, Science Bits), en col·laboració amb la International Science Teaching Foundation, i els seus proveïdors, sempre que l’usuari accepti els termes i condicions que es detallen a continuació.

Tots els serveis prestats i oferts per Science Bits es regeixen per la legislació vigent.

Science Bits no es responsabilitza de l’accés a la pàgina web per part de persones físiques i/o jurídiques residents en jurisdiccions que pel motiu que fos siguin contràries a la seva regulació.

Ús de la informació i dels serveis

La informació (inclosos sense limitació els consells i les recomanacions) i els serveis del lloc (per exemple, el servei de preguntes i respostes per mitjà del correu electrònic) només s’ofereixen com a eina educativa general i no constitueixen cap tipus d’assessorament mèdic o de cura de la salut per cap problema individual, ni substitueixen l’assessorament ni els serveis mèdics o professionals que pugui oferir un proveïdor de serveis de salut qualificat i coneixedor de la situació particular de la persona interessada. Davant de qualsevol dubte que tingueu respecte a una malaltia o patiment i abans d’iniciar qualsevol tractament nou, busqueu sempre l’opinió del vostre metge o d’un altre professional qualificat de la salut. Cap contingut o informació que aparegui en aquest lloc té el propòsit de servir per fer un diagnòstic o iniciar un tractament mèdic. La informació i els serveis es proporcionen amb el benentès que ni Science Bits ni els seus proveïdors o usuaris es dediquen a prestar serveis jurídics, mèdics, d’orientació psicològica o d’una altra índole. L’ús que l’usuari faci del lloc està subjecte a les exempcions i advertències que puguin aparèixer a tot el lloc. Science Bits i els seus agents no assumeixen cap responsabilitat per cap conseqüència que resulti directament o indirectament de qualsevol acció o falta d’acció que s’emprengui a partir de la informació, els serveis o altres materials que apareguin en aquest lloc. Malgrat que Science Bits fa un esforç perquè la informació que apareix en aquest lloc sigui veraç, completa i actualitzada, Science Bits i els seus proveïdors no poden garantir, ni seran responsables de cap dany o pèrdua relacionats amb la veracitat, la integritat o l’oportunitat de la informació.

Col·laboracions dels usuaris

Els usuaris que publiquin materials en aquest lloc (per exemple, en taulers, sales de xat o continguts elaborats per docents), es regiran per les regles següents: (1) els usuaris no poden publicar ni transmetre material infamant, difamatori, obscè, fraudulent, nociu, amenaçant o malèvol que vulneri els drets de propietat de tercers (inclòs, sense cap límit, qualsevol ús que violi un dret d’autor o d’una marca registrada), que infringeixi el dret de privacitat o de publicitat de tercers, o que transgredeixi les lleis vigents; (2) els usuaris no poden interferir en l’ús i el gaudi d’aquest lloc per part d’altres usuaris; (3) els usuaris no poden utilitzar aquest lloc per dur a terme activitats il·legals o que violin els drets de tercers; (4) els usuaris no poden utilitzar aquest lloc per anunciar o vendre productes o serveis a tercers; i (5) els usuaris han d’informar immediatament a Science Bits si tenen motius per sospitar que un usuari està utilitzant materials que vulneren els drets d’autor de tercers. L’usuari que publiqui materials entén que té drets exclusius sobre els materials esmentats o els està utilitzant amb permís del propietari dels drets d’autor, i atorga a Science Bits la propietat d’aquests materials. Science Bits no es fa responsable del contingut de cap material publicat pels usuaris, però Science Bits es reserva el dret, a discreció seva, de (1) corregir o esborrar qualssevol documents, informació o altres materials enviats o que apareguin en aquest lloc, i (2) negar l’accés al lloc a qualsevol usuari que incompleixi aquests termes i condicions.

Els continguts publicats pels usuaris comprenen les opinions i els punts de vista del mateix autor del contingut. Science Bits no es fa responsable de la veracitat de cap missatge creat per un usuari, i la persona interessada haurà de consultar sempre un metge o un altre professional qualificat de la salut abans de procedir amb qualsevol informació que trobi en aquest lloc.


Obligació de fer un ús correcte dels serveis

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis proporcionats per Science Bits de conformitat amb la llei, amb les presents condicions d’ús, així com les pràctiques generalment acceptades a Internet. L’usuari s’ha d’abstenir d’utilitzar els serveis amb fins o efectes il·lícits o contraris a allò establert a les condicions d’ús.

L’usuari està d’acord i té present que, en els serveis del fòrum, comentaris de notícies, blogs, així com qualssevol altres espais que permetin la publicació de les opinions dels usuaris, no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic ni qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els serveis, l’usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes condicions d’ús, comprometent-se a no utilitzar-los per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, que malmetin la imatge pública i/o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei.


Enllaços amb altres llocs web

Aquest lloc pot incloure enllaços a altres llocs d’Internet només per a comoditat dels usuaris. Science Bits no empara cap d’aquests llocs ni la informació, els materials, els productes o els serveis continguts o accessibles a través d’aquests llocs, i l’usuari accedeix a aquests llocs, inclosos la informació, els materials, els productes i els serveis que contenen, i els utilitza sota el seu propi risc.

Science Bits no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers als quals es pugui accedir des del seu portal.

Exempció de garanties

Science Bits i els seus proveïdors s’eximeixen de totes les garanties expresses i implícites respecte a la informació, els serveis i els materials continguts en aquest lloc, incloses, sense cap límit, qualssevol garanties implícites de comerciabilitat, d’idoneïtat per a un fi particular, i de no vulneració dels drets de tercers. Tota la informació, els serveis i els materials s’ofereixen «tal qual» i «si estan disponibles», sense garantia de cap tipus.

Limitació de la responsabilitat

L’empresa no es responsabilitza de controlar l’absència de cucs, virus, i altres elements informàtics nocius, i correspondrà en tot cas a l’usuari l’obligació de disposar de les eines adequades per detectar i desinfectar elements informàtics malèvols. Per tant, Science Bits no es responsabilitza tampoc dels danys produïts en els aparells informàtics dels usuaris o de tercers per l’ús i prestació de serveis del web.

Science Bits tampoc serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació. Tanmateix, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, Science Bits es compromet a retirar o, en el seu cas, a bloquejar aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Science Bits tampoc es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat al dispositiu de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per qualsevol incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a Internet. De la mateixa manera, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Comuniquem a l’usuari que qualsevol preu i/o oferta que pugui veure al nostre web serà només orientatiu. Si l’internauta vol saber amb exactitud el preu o l’oferta, s’ha de posar en contacte amb l’empresa a través del correu electrònic: [email protected]


Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis que presta Science Bits, serà la legislació catalana i, quan correspongui, l’espanyola.

Indemnització

L’usuari consent a eximir de responsabilitat Science Bits, els seus afiliats i els seus proveïdors de qualsevol dany, pèrdua, reclamació i despesa (inclosos els honoraris raonables d’un servei jurídic) relacionats amb (1) l’incompliment d’aquestes condicions per part de l’usuari, i (2) la publicació de material en aquest lloc per part de l’usuari.

Serveis inclosos

Quan l’usuari adquireix una llicència de Science Bits, contracta el dret a accedir a una sèrie de continguts digitals multimèdia (incloent-hi eines interactives) durant un període de temps limitat, que coincideix amb l’any escolar en curs.

Segons el tipus de llicència adquirida, el dret d’accés als continguts es limita a:

Drets de propietat

Tots els materials d’aquest lloc (així com l’organització i el disseny del lloc), el disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen al lloc, són propietat de Science Bits o els seus proveïdors, els quals també són propietaris dels drets d’autor, i s’hi pot accedir només per a un ús personal i no comercial, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari no pot copiar, distribuir ni transferir cap material d’aquest lloc, totalment o en parts, sense autorització escrita de Science Bits o els seus proveïdors.

Science Bits és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts del web, excepte dels drets sobre aquells productes, serveis i/o publicacions de caràcter públic que no són propietat de la societat.

Science Bits pot proporcionar des dels seus webs arxius o aplicacions descarregables per l’usuari. És el cas de la versió en PDF de les seves unitats didàctiques, que els usuaris poden descarregar-se i imprimir pel seu compte. Aquesta versió descarregable i imprimible en PDF forma part inseparable d’una unitat d’aprenentatge digital multimèdia de Science Bits. El seu contingut procedeix d’una obra digital multimèdia disponible en línia en un web de Science Bits i el seu objectiu és complementar els continguts digitals amb un format fora de línia o imprimible per facilitar la tasca a l’aula sense haver de procurar un dispositiu per a cada alumne. Es consent la còpia i reproducció d’aquesta versió en PDF sense necessitat d’autorització sota les condicions simultànies següents:

Per a qualsevol altre ús, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta versió en PDF sense l’autorització del titular del copyright, això és, Science Bits.

Tota la informació que es rebi al web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Science Bits de manera gratuïta. Per tant, no s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera si fos el cas.


Canvis en el lloc

Science Bits i els seus proveïdors poden fer millores, modificacions, correccions o canvis en la informació, els serveis, els productes i altres materials d’aquest lloc, fins i tot eliminant-los, o donar de baixa el lloc, en qualsevol moment, sense avís previ. Science Bits pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, i aquestes modificacions entraran en vigor immediatament després que es publiqui el document pertinentment modificat. Per consegüent, l’usuari es compromet a revisar les condicions periòdicament, i el seu accés continuat a aquest lloc, o el seu ús, s’interpretarà com l’acceptació de les noves condicions per part de l’usuari.

Diversos

Aquestes condicions i la resolució de qualsevol disputa relacionada amb aquestes condicions o amb el lloc es regiran i s’interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya, sense portar a efecte qualssevol principis de conflictes de llei. La no insistència de Science Bits en l’estricte compliment de qualsevol disposició d’aquestes condicions no s’interpretarà com a renúncia a cap disposició o dret. Qualsevol acció o procediment legal entre Science Bits i l’usuari en relació amb aquestes condicions serà resolt exclusivament en un tribunal de jurisdicció competent amb seu a Barcelona, Espanya.

Science Bits és una marca registrada de Science Bits, SL. La resta de les marques registrades són propietat dels seus respectius propietaris.